Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego FUNDACJA FAJRANT

I. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy FUNDACJA FAJRANT, prowadzony pod adresem internetowym https://fundacjafajrant.pl/, umożliwia klientom nabycie miejsca na warsztatach dla dorosłych.
2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zawiera informacje dotyczące praw i obowiązków klientów i sprzedawcy.
3. Sklep internetowy FUNDACJA FAJRANT działa zgodnie z polskim prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
4. Właścicielem sklepu internetowego FUNDACJA FAJRANT jest FUNDACJA FAJRANT.
II. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
1. Do korzystania ze sklepu internetowego FUNDACJA FAJRANT uprawnieni są klienci, którzy ukończyli 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W celu dokonania zakupu, klient musi zarejestrować się w sklepie internetowym, podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
3. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość i kompletność podanych danych osobowych. Sklep internetowy FUNDACJA FAJRANT zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku podania przez klienta nieprawdziwych
lub niekompletnych danych.
4. Sklep internetowy FUNDACJA FAJRANT zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie i cenniku bez konieczności informowania klientów.
5. Zamówienie klienta jest wiążące po jego złożeniu w sklepie internetowym oraz otrzymaniu przez klienta potwierdzenia jego przyjęcia i przetworzenia przez sklep internetowy FUNDACJA FAJRANT.
6. Sklep internetowy FUNDACJA FAJRANT zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku wolnych miejsc na wybrany przez klienta warsztat. W takim przypadku, sklep zwróci wpłaconą przez klienta kwotę.
7. Sklep internetowy FUNDACJA FAJRANT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z oferowanych produktów lub usług.
III. Zasady postępowania przy zapisach
1. Zapisy na wybrane przez klienta warsztaty są realizowane poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej sklepu.
2. Klient ma prawo do anulowania zapisu na warsztaty w terminie 14 dni od dnia dokonania rezerwacji, ale nie później niż na 72h przed odbyciem się warsztatów. Po tym terminie, anulacja jest możliwa wyłącznie w przypadku uzasadnionych przyczyn (takich jak choroba lub nieprzewidziane okoliczności) i uzgodnienia z organizatorem warsztatów.
3. Sklep internetowy FUNDACJA FAJRANT zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku braku wymaganej liczby uczestników lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności. W takim przypadku, sklep zwróci wpłaconą
przez klienta kwotę lub zaoferuje alternatywny termin warsztatów.
4. Klient jest zobowiązany do dokonania wpłaty za rezerwację miejsca na warsztatach w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji.
5. W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.
IV. Reklamacje i zwroty
1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności zamówienia z umową lub w przypadku wadliwej usługi.
2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@fundacjafajrant.pl w terminie 14 dni od daty realizacji usługi.
3. Sklep internetowy FUNDACJA FAJRANT zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i do poinformowania klienta o wyniku postępowania.
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, sklep internetowy FUNDACJA FAJRANT zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty.
5. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zapisania się na warsztaty, ale nie później niż na 24h przed odbyciem się warsztatów, bez podania przyczyny. Zwrot należności zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania przez sklep internetowy FUNDACJA FAJRANT oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ze względu na charakter usługi, odstąpienie od umowy po
udziale w warsztatach nie jest możliwe.
V. Postanowienia końcowe
1. Sklep internetowy FUNDACJA FAJRANT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez konieczności informowania klientów. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej.
2. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niezgodne z obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia pozostają w pełni ważne i skuteczne.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.
4. Klienci sklepu internetowego FUNDACJA FAJRANT mogą składać reklamacje oraz wnioski w sprawie realizacji zamówień i obsługi sklepu drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@fundacjafajrant.pl lub w formie pisemnej na adres ul. Łobzowska 22/33, 31-140 Kraków.
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z nią będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego FUNDACJA FAJRANT.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu i jest dostępny dla każdego klienta w wersji elektronicznej.

Kontakt

Fundacja Fajrant

ul. Łobzowska 22/33

31-140 Kraków

E-mail kontakt@fundacjafajrant.pl

Tel.: 783 407 259

NIP 6762610094

KRS 0000947331

 

Social Media