CZYM JEST FAJRANT?

Powstanie

Fajrant został powołany do życia 4.01.2022r. przez Patryka Cyplika. Razem z Maciejem Celij zaczęli wcielać w życie ideę twórczego spędzania czasu wśród dorosłych. 

Misja

Fajrant organizuje twórczy czas wolny dla dorosłych. Zauważyliśmy, że dorośli nie mają co ze sobą zrobić po pracy. Dzieci i młodzież mają mnóstwo ośrodków kultury i różnych warsztatów. Studenci bez problemu znajdują aktywności na uczelniach, a dla seniorów powstają uniwersytety trzeciego wieku. Dorosłe osoby w wieku 25 – 55 lat nie mają niemal żadnych opcji. Wszystko sprowadza się do dyskotek i pubów, kursów języków obcych i szkół tańca (z jakiegoś powodu akurat one są mocno popularne).

A po co to?

Wierzymy, że dorosłe osoby mają w sobie duże pokłady twórczej energii, które są stłamszone i zakryte przez pracę i codzienne obowiązki. Twórczość sprawia nam dużo radości i chcemy się nią dzielić z innymi. Nie zależy nam na produkcji wybitnych gwiazd, które podbiją estrady i salony. Zależy nam na samym procesie twórczym i wspólnocie tworzenia. Odnajdujemy w tym dużo wartości, które w dorosłym życiu zostały nieco odsunięte na dalszy plan.

Statut Fundacji

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Fajrant, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu
 2. Fundacja została ustanowiona przez Patryka Cyplika zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Tomaszka.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§3

Celami Fundacji są:

 1. Działalność kulturalna:
  1. Wspieranie i rozwijanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  2. Wspieranie i rozwój sztuk teatralnych, scenicznych, wizualnych, muzycznych i filmowych;
  3. Rozwijanie możliwości twórczych i kompetencji twórczych wśród osób dorosłych;
  4. Kształtowanie społecznej świadomości w zakresie twórczości, kultury i sztuki;
 2. Działalność oświatowa:
  1. Wspieranie i rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  2. Rozwijanie twórczej aktywności i wyzwalanie potencjału twórczego wśród osób dorosłych poprzez wykorzystanie sztuk teatralnych, scenicznych, wizualnych, muzycznych i filmowych;
  3. Poszerzanie możliwości edukacyjnych, rozwojowych i twórczych osób dorosłych;
 3. Działalność dobroczynności:
  1. Wspieranie i upowszechnianie wolontariatu oraz dobroczynności;
 4. Wspieranie i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez działania twórcze i kulturalne.

§4

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i twórczych, akcji artystycznych, spotkań dyskusyjnych, koncertów, pokazów, happeningów, odczytów, targów, produkcji filmowej, warsztatów artystycznych i innych przedsięwzięć i działań, o charakterze teatralnym i filmowym i innych przedsięwzięć o charakterze artystycznym, edukacyjnym, informacyjnym i popularyzatorskimi;
 2. Współpracę z innymi, formalnymi i nieformalnymi, organizacjami i instytucjami, z organami samorządowymi i rządowymi, administracją publiczną, mediami w kraju i za granicą, których działalność pokrywa się z celami statutowymi Fundacji;
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz edytorskiej, także w formie elektronicznej i z wykorzystaniem nowoczesnych nośników multimedialnych; strony internetowej i innej działalności w Internecie;
 4. Zakładanie i prowadzenie ośrodków / miejsc zajmujących się animacją, aktywizacją oraz integracją społeczną, kulturową i artystyczną, takich jak centra aktywności lokalnej, galerie, domy kultury, kluby integracji społecznej itp.;
 5. Organizację akcji charytatywnych oraz wolontariatu oraz wsparcia materialnego i rzeczowego dla osób i instytucji.

§5

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięciuset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§7

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z :
  1. darowizn, spadków, zapisów, papierów wartościowych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości przekazanych na rzecz Fundacji przez osoby prawne i fizyczne;
  2. dotacji, grantów i subwencji od osób prawnych;
  3. zbiórek publicznych, loterii i aukcji;
  4. majątku fundacji, w tym funduszu założycielskiego;
  5. odsetek, depozytów i lokat bankowych;
  6. wpływów działalności odpłatnej pożytku publicznego;
  7. jednostek uczestnictwa w spółkach prawa handlowego (udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych prawa handlowego).
 2. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej, jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składając oświadczenie o przyjęciu spadku może dokonać wyłącznie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Majątek fundacji oraz jej przychody mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację celów statutowych.
 5. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§8

Jedyną władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§9

 1. W skład Zarządu wchodzi od dwóch do pięciu osób (zwanych w Statucie „Członkami Zarządu”) powoływanych przez Fundatora.
 2. Fundator powołuje Członków Zarządu, wchodzi w skład Zarządu i pełni funkcję Prezesa Zarządu. W razie gdy mandat Fundatora w Zarządzie Fundacji wygaśnie lub przestanie on pełnić w Zarządzie funkcję Prezesa Zarządu, uprawnienie do powierzania funkcji Prezesa Zarządu innej osobie i pozbawiania tej funkcji przysługiwać będzie Fundatorowi.
 3. Członkowie Zarządu powołani są bezterminowo.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z członków Zarządu lub Fundatora;
  2. utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu;
  3. śmierci członka Zarządu;
  4. odwołania przez Fundatora.

§10

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Zarząd podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§11

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
  2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  3. realizacja celów statutowych;
  4. sporządzanie planów pracy i budżetu;
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest sporządzać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz zapewniać sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji.

§12

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.
 2. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał, zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy swoich członków.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje jeden z członków Zarządu zawiadamiając wszystkich członków Zarządu, za pomocą poczty elektronicznej lub innych środków bezpośredniego komunikowania się na odległość co najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia.
 4. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Regulamin Zarządu może zawierać określenie dodatkowych sposobów zwoływania posiedzeń Zarządu. Posiedzenie Zarządu może odbyć się też bez formalnego zwołania, jeżeli obecni na nim są wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 5. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zarząd może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego, głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów, niezależnie od przedmiotu uchwały, decydujący jest głos Prezesa Zarządu. Uchwała Zarządu podjęta poza posiedzeniem jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności przewodniczący posiedzenia Zarządu, którego wybierają obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
 8. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje osoba odpowiedzialna za jego sporządzenie oraz przewodniczący posiedzenia Zarządu. Do protokołu dołącza się listę obecności.

Rozdział V

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§13

Do reprezentowania Fundacji, w tym do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

Rozdział VI

Prowadzenie spraw Fundacji

§14

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
 1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji, jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności Fundacji choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
 2. Za czynności przekraczające zakres zwykłych czynności Fundacji uważa się w szczególności:
 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu;
  1. zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§15

Zmiana statutu może dotyczyć wszystkich zapisów umieszczonych w statucie, w tym: powołania nowych organów Fundacji i zmiany celów Fundacji. Zmiana statutu Fundacji wymaga uchwały podjętej na posiedzeniu Zarządu, bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§16

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd uchwałą podjętą na posiedzeniu bezwzględną ilością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu.

§17

 1. Decyzję o otwarciu likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd uchwałą podjętą na posiedzeniu, bezwzględną większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 1. Decyzja o otwarciu likwidacji Fundacji może być podjęta wyłącznie w razie zaistnienia przesłanek jej podjęcia określonych przepisami prawa.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o otwarciu likwidacji, likwidatorami Fundacji, o ile uchwała ta nie stanowi inaczej, stają się członkowie Zarządu.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw Fundacji.
 4. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności
  i wypełnić zobowiązania Fundacji.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, mocą uchwały likwidatorów, na rzecz działających w RP organizacji pozarządowych o zbliżonych celach.

§18

W razie śmierci Fundatora albo utraty przez niego zdolności do czynności prawnych kompetencje zastrzeżone niniejszym Statutem wyłącznie dla Fundatora należeć będą do Zarządu, o ile Fundator nie wskaże osoby uprawnionej do wykonywania tych kompetencji. Oświadczenie Fundatora o wskazaniu osoby uprawnionej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zachowania formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, pod rygorem nieważności.

Kontakt

Fundacja Fajrant

ul. Łobzowska 22/33

31-140 Kraków

E-mail kontakt@fundacjafajrant.pl

Tel.: 783 407 259

NIP 6762610094

KRS 0000947331

 

Social Media